Онлайн-курс Лии Смекун «Персональный бренд врача». Поток 5 | 19 октября - 20 ноября
Close
Публічна оферта
Клієнт
будь-яка фізична, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.
MBF
ФОП Тимощук Роман Олегович
Клієнт, ознайомившись з положеннями цієї публічної оферти, діючи з метою отримання послуг від MBF, приймає умови цієї пропозиції шляхом оплати послуг MBF.
1. Послуги
1.1. Предметом договору є надання консультаційно-інформаційних послуг (далі — Послуги). MBF зобов'язується надати послуги у погодженні строки, а Клієнт — прийняти та оплатити надані послуги відповідно до умов Договору.

1.2. Послуги включають інформаційно-консультаційні послуги щодо збільшення потоку клієнтів, комунікації лікар-пацієнт, стандартизації якості тощо.
2. Порядок надання послуг
2.1. MBF надає Послуги в усній, письмовій або електронній формі.

2.2. MBF має право залучати третіх осіб до надання Послуг.
3. Вартість Послуг
3.1. Вартість послуг MBF погоджена та відома Клієнту.

3.2. Оплата вартості послуг здійснюється в гривні на поточний рахунок MBF, зазначений в рахунку. Витрати, пов'язані з переказом коштів, несе Клієнт.
4. Порядок оплати послуг
4.1. Послуги надаються на умовах попередньої оплати.

4.2. Клієнт оплачує Послуги відповідно до рахунка MBF.

4.3. Послуги вважаються сплаченими після зарахування коштів на розрахунковий рахунок MBF.
5. Надання Послуг
5.1. Клієнт має право отримувати Послуги після попередньої оплати, у межах оплаченного обсягу. Послуги, які були оплачені, але не запитані Клієнтом — вважаються наданими належним чином

5.2. У разі наявності зауважень по наданих послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти Forzabay@gmail.com протягом 15 днів з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

5.3. На запит Клієнта, MBF формує на надсилає на адресу електронної пошти Клієнта Акт приймання-передачі наданих послуг.
6. Конфіденційність
6.1. MBF не передає інформацію про роботу Клієнта з MBF та персональні дані Клієнта (за наявності).

6.2. Розголошення інформації, отриманої MBF в результаті виконання цього Договору, за згодою Клієнта або відповідно до вимог законодавства України не вважається порушенням цього Договору.
7. Відповідальність і вирішення спорів
7.1. У разі виникнення будь-яких спорів, пов'язаних з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати такі спори шляхом переговорів.

7.2. Відповідальність MBF за Договором обмежується сумою, що була отримана від Клієнта в якості оплати послуг за Договором.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

7.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

7.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера MBF (пожежа, повінь тощо) є повідомлення хостинг-провайдера.
8. Дія договору
8.1. Договір набуває юридичної сили з моменту акцепту Клієнтом і діє до 15.03.2019 або до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань.

8.2. Договір може бути розірвано однією зі Сторін в односторонньому порядку у разі попередження другої Сторони не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня такого розірвання. Договір вважається розірваним по закінченню 30 календарних днів з дня надсилання повідомлення про розірвання Договору.
9. Інформація про MBF
ФОП Тимощук Роман Олегович
РНОКПП: 3352303692
Адреса: Украiна, 21000, Вiнницька область, М.Вiнниця,
вул. Литвиненко, будинок 25, квартира 44
E-mail: Forzabay@gmail.com

Рахунок отримувача: 26006055332786
Назва банку: ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 302689
Написать Лие
Close
Задайте ваш вопрос напрямую Лии Смекун
Теперь можете написать сообщение не покидая этой страницы — любым удобным способом.
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Mail
Если вас интересует вопрос, ответ на который вы не нашли
на сайте — пишите в Фейсбук.
Куратор Medical Business Forum
Лия Смекун